Homepage ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴳⴳⵯⵔⴰⵏⵉⵏ

ⴰⴷ ⴰⵎ ⵉⴼⴽ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⵏ ⵜⵖⵉⴱⵔⵉⵜ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (2/2)

ⵖⵔ ⵣⵡⴰⵔ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ!   ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵡⴰⵍⴰⵢ (ⵜⵜⴰⵇⴷⴷⵓⵎ) ⴰⴷ ⵉⵥⵥⴰⵢ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵡⵏ (ⵍⵡⴰⵍⵉⴷⵉⵏ) ⵓⴳⵉⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ...

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ 24.08.2023

ⴰⴷ ⴰⵎ ⵉⴼⴽ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⵏ ⵜⵖⵉⴱⵔⵉⵜ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (1/2)

ⵜⵙⵙⵏⵎ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ; ⵜⵉⵙⵉⵏⵎ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⴳⵉⵡⵏ ⵡⵉ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ.  ...

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ 20.08.2023

ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ, ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴼⵓⵡⴰⴷ ⴳⴳⵓⵖⵍⵜ

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⴷ ⵢⵓⴳⴳⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴼⵓⵡⴰⴷ ⴳⴳⵓⵖⵍⵜ ⴳ ⵜⵉⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵙ ⵜⵡⵛⴽⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ «ⴰⵊⴷⴷⴰⵔ ⵢⴰⴹⴼⵓⵜⵏ» ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015 ⴳ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ...

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ 26.05.2023

ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵙⵜ - ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵙⴰⵏⴷⵉ ⵎⵉⵍⵔ ⴳ ⴰⵏⵙⴱⵍⴰⵛ      ⴳ ⵢⵉⴹ ⴰⵏⵏ ⵉⵙⵎⵎⵉⴹ...

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ 13.05.2023

ⵉⴳⵉⵡⵔ ⴳ ⵜⴰⵇⵇⴰⵇⵜ - ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⵜ

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ  ⵔⴰⵊⵉⴼ ⴱⴰⵊⴰⵊ  ⴳ  ⴰⵏⵙⴱⵍⴰⵛ      ⵉⴷⴷⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵣⵣⵏⵣⵉ ⵏ ⵉⵎ...

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ 11.03.2023 2

ⵜⴰⴱⵓⴷⴰⵍⵜ - ⴰⵏⵟⵓⵏ ⵜⵛⵉⵅⵓⴼ PDF

ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ " ⵜⴰⴱⵓⴷⴰⵍⵜ " ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵓⵙⵉ ⴰⵏⵟⵓⵏ ⴱⴰⴼⵍⵓⴼⵉⵜⵛ ⵜⵛⵉⵅⵓⴼ , ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖ...

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ 1.03.2023

ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵣⴳⵍⵏⵉⵏ ⵏⵍⵎⴷ ⵜⵏⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⴱⵉⵏⵣⵡⴰ ⴳ ⴼⵔⵉⴱⵉⴽ ⵏⵙⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ...

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ 16.02.2023

ⵚⴹⵉⵚ (6) ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵣⴰⵏⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ

ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⵣⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵔⵔⴰⵢⵏ ⵙ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ. ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⴽⵔⴰ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ. ⵃⴰⴽⴰ ⵚⴹⵉⵚ (6) ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔ...

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ 4.02.2023

ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴼⴰⴷ ⵉⵎⵢⵓⵔⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ

ⵜⴷⵔⵓⵙ ⵜⵖⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ, ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⴳⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ, ⴰⵔ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵣⵣⵔⴰⵢ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵛⵉⴹⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ...

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ 1.02.2023

ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ? ⴰⵙⵏⵎⵍ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵔⵎ ⵉⵙⵏⴰⵎⴽⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ...

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ 21.01.2023

ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ?

ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⵉ ⵙ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⴽⵯⵣ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵉⵔⵎⵙ ⵜ, ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴳⴰ ⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵉⵎⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ, ⵎ...

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ 10.01.2023